top of page

Terms of Use

BUDAPEST KLUB ALAPÍTVÁNYT TÁMOGATÓ EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2019. JANUÁR 7.

BEVEZETÉS

 1. 1.1  Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület (Székhely: 1116 Budapest, Bükköny utca 28. III./36., Adószám: 19088644-1-43, Fővárosi Bíróság nyilvántartási szám: 01-02-0017004, továbbiakban: Egyesület), belépési nyilatkozatán a nyilatkozatot tevő által önkéntes hozzájárulással megadott személyes adatok Egyesület általi tárolására, kezelésére és továbbítására vonatkozik, valamint az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

 2. 1.2  Az Egyesület az adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 3. 1.3  JelenszabályzatahatályosmagyarésEurópiaUniósjogszabályok,avonatkozóajánlásokésaz Egyesület belső szabályzataival együttesen értelmezendő és kezelendő. A Szabályzat jogszabályi alapját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok jelentik:

  •   − a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  •   − az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  •   − az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

   CXII. törvény

  •   − a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 4. 1.4  Az adatkezelő adatai
  Elnevezés: Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület
  Idegen nyelvű elnevezés: Club of Budapest; Association for the Club of Budapest Foundation Székhely: 1116 Budapest, Bükköny utca 28. III./36.
  Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék 0100/Pk.60211/2018
  Nyilvántartási szám: 01-02-0017004
  Adószám: 19088644-1-43
  Szervezet típusa: egyesület

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. 2.1  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen a nyilatkozatot tevő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, lakcím, e-mailcím, születési idő és hely

 2. 2.2  Érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; itt: tag vagy nyilatkozattevő

 3. 2.3  Hozzájárulás: a nyilatkozattevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 4. 2.4  Tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

  

 1. 2.5  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 2. 2.6  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

 3. 2.7  Belépési nyilatkozat: a Ptk 3:67. §-nak megfelelően az Egyesületbe való belépéshez szükségesakaratnyilatkozat a jelentkező részéről.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 1. 3.1  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

 2. 3.2  Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 3. 3.3  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas

 4. 3.4  A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 5. 3.5  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés

  céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 6. 3.6  Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles biztosítani az

  érintettek magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK

4.1 Belépési nyilatkozat A kitöltött, aláírt, elfogadott belépési nyilatkozatok az Egyesület székhelyén lefűzésre és megőrzésre kerülnek, ezekhez csak az adatkezelőnek van hozzáférése. A helytelenül kitöltött, vagy később érvénytelenné nyilvánított belépési nyilatkozatok adatai azonnali hatállyal megsemmisítésre kerülnek. A belépési nyilatkozaton a jelentkezőnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: név, születési adatok, lakcím, telefonszám, e-mailcím.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

5.1 Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.) 5. §-ban és 6. §- ban meghatározott felhatalmazás alapján kezel.
Az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)”.

Az Info tv. 6. §-a alapján „személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll”.

  

Az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, „ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti”.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. 6.1  Belépési nyilatkozat Az Egyesület tagjai által a belépési nyilatkozaton megadott személyes adatait az Egyesület a tagsági jogviszony fennállásának ideje alatt tárolja és kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az azt követő 90 napon belül a tárolt személyes adatokat megsemmisíti.

 2. 6.2  Jelentkezési lap A jelentkezők azon adatait amelyek nem esnek a 6.1 pont hatálya alá az egyesület az adott esemény befejezésétől számított 1 évig tárolja, ezt követően haladéktalanul megsemmisíti.

 3. 6.3  Fénykép, videofelvétel Az eseményeken készített és közzétett fényképeket az Egyesület az érintett (kifejezett, írásos) kérelmére történő törlésig tárolja és kezeli.

AZ ADATKEZLÉS CÉLJA

 1. 7.1  Belépési nyilatkozat A tagok személyes adatait az Egyesület a tagnyilvántartás egyértelmű ésredundanciamentes nyilvántartásának, a Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület által előírt adatszolgáltatás teljesítésének, az elérhetőségi jellegű személyes adatokat a tagokkal való kommunikáció, a törvényi előírásoknak megfelelő számlázás, illetve az események egyszerűbb szervezésének céljából gyűjti, tárolja és kezeli.

 2. 7.2  Fénykép, videofelvétel Az Egyesület által szervezett események résztvevőiről készült felvételek célja az Egyesület által szervezett események dokumentálása, ezáltal az Egyesület népszerűsítése, közvetve az alapszabály szerinti cél elérése.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK

 1. 8.1  A tagok személyes adatait az adatkezelő az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és azokat csak a fent leírtaknak megfelelően, adatkezelés céljára használja fel.

 2. 8.2  Az Egyesület számlájára befizetett tagdíjról az Egyesület minden esetben számlát állít ki. A számlán szereplő személyes adatok: – név; – lakcím. A számlák egy példányát átadjuk könyvelés és bevallások elkészítése céljából a Ber-Cont Kft./Berezvai Mátyás részére (Adószám: 10815788-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-892414; Székhely: 1183 Budapest, Teleki utca 43.).

ADATBIZTONSÁG

 1. 9.1  Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja az eljárási szabályokat az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához.

 2. 9.2  Az Egyesület a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosulatlan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 3. 9.3  Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt

  adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

10.1A tagok jogai: tájékoztatás kérése a kezelt adatai állapotáról; adatváltozás bejelentése; a kezelt adatok zárolásának, törlésének kérelmezése. A tag fent megnevezett jogait az Egyesület felé az Egyesület telefonszámán (+36-1-212-9893) vagy a theclubofbudapest@gmail.com e- mailcímen keresztül jelezheti.

10.2A tag a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36-1-391-1400) bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A tag a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Levelezési cím: Budapest Klub Alapítvány; 1014 BUDAPEST, Tóth Árpád sétány 29. I./4.; Tel.: +36.1. 212 9893; Adószám: 18088036-1-41
emailcím: theclubofbudapest@gmail.com; www.theclubofbudapest.com, www.theclubofbudapest.org

We Need Your Support Today!

bottom of page