top of page

Használati feltételek

BUDAPEST KLUB ALAPÍTVÁNYT TÁMOGATÓ EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2019. JANUÁR 7.

BEVEZETÉS

 1. 1.1  Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület (Székhely: 1116 Budapest, Bükköny utca 28., III./36149, Főváros018.8. Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0017004, továbbra is: Egyesület), belépési nyilatkozata a nyilatkozatot az aktív hozzájárulással biztosított személyes adatok Egyesület általi tárolására, kezelésére és biztosítási díjára, valamint azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmaz.

 2. 1.2  Az Egyesület az adatkezelés során a személyes bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

 3. 1.3  JelenszabályzatahatályosmagyarésEurópiaUniósjogszabályok,avonatkozóajánlásokésaz Egyesület belső szabályzataival együttesen értelmezendő és kezelendő. A Szabályzati jogszabályi alapját különösen, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok jelentik:

  •   − a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

  •   − az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

  •   − az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

   CXII. törvényt

  •   − a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt

 4. 1.4  Az adatkezelő adatai
  Elnevezés: Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület
  Idegen nyelvű elnevezés: Club of Budapest; Egyesület a Budapest Klubért Alapítvány Székhely: 1116 Budapest, Bükköny utca 28. III./36.
  Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék 0100/Pk.60211/2018
  Nyilvántartási szám: 01-02-0017004
  Adószám: 19088644-1-43
  Szervezet típusa: egyesület

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. 2.1  Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen a nyilatkozatot tevő neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosság jellemzőiből -, az adat levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatoknak többek között a név, lakcím, e-mailcím, születési idő és hely között szerepel

 2. 2.2  Érintett:bármely meghatározott, személyes adatok alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; itt: tag vagy nyilatkozattevő

 3. 2.3  Hozzájárulás: a nyilatkozattevő akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és ezért félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 4. 2.4  Tiltakozás: a nyilatkozata, amelyre személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, valamint a kezelt adatok törlését kéri;

  

 1. 2.5  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket , vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 2. 2.6  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, rögzítése, rögzítése, rendszerezése, rögzítése, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, küldése, nyilvánosságra hozatala vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának vizsgálata, fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése.

 3. 2.7  Belépési nyilatkozat: a Ptk 3:67. §-nak megfelelően az Egyesületbe való belépéshez szükségesakaratnyilatkozat a jelentkező részéről.

AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

 1. 3.1  Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és végrehajtása érdekében kezelhető.

 2. 3.2  Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 3. 3.3  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, a cél elérése érdekében

 4. 3.4  A személyes adatok csak a cél megvalósulásához szükséges bizonyos ideig és ideig kezelhető.

 5. 3.5  Az adatkezelés során kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelést

  céljára tekintettel szükséges – naprakészségét.

 6. 3.6  Az adatkezelő, illetve tevékenységi körben az adatfeldolgozó egyrészről köteles az

  érintettek magánszférájának védelmét, másrészről gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési kialakításokat és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv.-ben, valamint az adat- és titokvédelmi szabályok érvényesre juttatásához szükségesek.

KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK

4.1 Belépési nyilatkozat A kitöltött, aláírt, elfogadott belépési nyilatkozatok az Egyesület székhelyén lefűzhető és megőrzésre kerülnek, ezekhez csak az adatkezelőknek van hozzáférése. A helytelenül kitöltött, vagy érvénytelenné nyilvánított belépési nyilatkozatok adatai azonnali hatállyal megsemmisítésre. A belépési nyilatkozaton a jelentkezőnek az alábbi személyes adatokat kell megadni: név, születési adatok, lakcím, telefonszám, e-mailcím.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

5.1 Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Info tv.) 5. §-ban és 6. §-ban meghatározott felhatalmazás alapján kezel.
Az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárulás, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)”.

Az Info tv. 6. §-a alapján „személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll”.

  

Az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, „ha a személyes adatfelvételre az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett harmadik törvény eltérő rendelkezésének hiányában a vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, vagy az Adatkezelő vagy személy jogos érdekének érvényesítése érdekében, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulás visszavonását a következő is kezelheti”.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. 6.1  Belépési nyilatkozat Az Egyesület tagjai által a belépési nyilatkozaton megadott személyes adatait az Egyesület tagsági jogviszony fennállásának ideje alatt tárolja és kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az azt követő 90 napon belül a tárolt személyes adatokat megsemmisíti.

 2. 6.2  Jelentkezési lap A jelentkezők azon adatait nem esnek a 6.1 pont hatálya alá az egyesület az adott esemény befejezésétől számított 1 évig tárolja, ezt követően haladéktalanul megsemmisíti.

 3. 6.3  Fénykép, videofelvétel Az eseményeken készített és közzétett fényképek az Egyesület érintett (kifejezett, írásos) kérelmére történő törlésig tárolja és kezeli.

AZ ADATKEZLÉS CÉLJA

 1. 7.1  Belépési nyilatkozat A tagok személyes adatait az Egyesület tagnyilvántartásáról egyértelműen és redundanciamentes nyilvántartásban, a Budapest Klub Alapítványt Támogató Egyesület által előírt adatszolgáltatás teljesítésének, az elérhetőségi jellegű adatokat a tagok, okkal való kommunikációról, a törvényről illetve az események egyszerűbb szervezésének érdekében gyűjti, tárolja és kezeli.

 2. 7.2  Fénykép, videofelvétel Az Egyesület által szervezett események résztvevőiről készült felvételek célja az Egyesület által szervezett események dokumentálása, ezáltal az Egyesület népszerűsítése, közvetve az alapszabály szerinti cél elérése.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK

 1. 8.1  A tagok személyes adatait az adatkezelő az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át, és azokat csak a fent leírtaknak megfelelően, adatkezelés céljára használja fel.

 2. 8.2  Az Egyesület számlájára befizetett tagdíjról az Egyesület minden esetben számlát állít ki. A számlán szereplő személyes adatok: – név; – lakcím. A számlák egy példányát átadjuk könyvelés és bevallások elkészítése érdekében a Ber-Cont Kft./Berezvai Mátyás részére (Adószám: 10815788-2-43; Cégjegyzékszám: 01-09-892414; Székhely: 1183 Budapest, Teleki utca 43.).

ADATBIZTONSÁG

 1. 9.1  Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi a szükséges technikai és szervezési támogatásról, valamint kialakítja az eljárási szabályokat az Info tv.-ről, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényesítéséről.

 2. 9.2  Az Egyesület a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; jogosulatlan adástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.

 3. 9.3  Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt

  adatok – ki, ha azt törvény lehetővé teszi - ne legyenek összekapcsolhatók és az érintettek rendelhetők.

AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

10.1A tagok jogai: tájékoztatás kérése a kezelt adatai állapotáról; adatváltozás bejelentése; a kezelt adatok zárolásának, törlésének kérelmezése. A tag fent megnevezett jogait az Egyesület felé az Egyesület telefonszámán (+36-1-212-9893) vagy a theclubofbudapest@gmail.com e-mailcímen keresztül jelezheti.

10.2A tag a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36-1-391 -1400) bejelentés útján vizsgálatot megállapíthat arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A tag a jogainak megértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Levelezési cím: Budapest Klub Alapítvány; 1014 BUDAPEST, Tóth Árpád sétány 29. I./4.; Tel.: +36.1. 212 9893; Adószám: 18088036-1-41
emailcím: theclubofbudapest@gmail.com; www.theclubofbudapest.com, www.theclubofbudapest.org

Szükségünk van még ma az Ön támogatására!

bottom of page